Player

  • 真人秀
  • 李寿根李伊庚金东炫李龙真李陈镐郑赫黄济成
  • 每期90分钟
  • Player 又名:玩家 是出演者在每周改变的场所和状况中…Player 又名:玩家 是出演者在每周改变的场所和状况中,要解决特别任务、从可怕的笑容陷阱中逃脱的节目。于2019年上映.李寿根、金东炫、黄济成、李龙真、李陈镐、李伊庚、郑赫出演,扮演各种角色,面对不可预测的突发状况要忍住自己的笑容,否则将受到惩罚并削减出演费。栏目组透露“第1期录影后,削减的出演费接近300万韩元,希望观众们能快乐地观看这个过程。

下载

视频下载120需安装迅雷客户端
选择操作
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
迅雷下载选中文件

同主演

Player评论

    评论加载中